Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služby s ňou súvisiace vrátane cezhraničnej zdravotnej starostlivosti – Lekársky predpis vystavený lekárom vo vašej krajine je platný vo všetkých krajinách EÚ. Lieky predpísané v jednej krajine však nemusia byť dostupné v inej, resp. môžu mať iný názov – je preto dôležité, aby ste mali na predpise spoločné označenie lieku vždy, keď je to možné. Ak si chcete byť istí, či sa k svojmu lieku dostanete aj za hranicami, overte si, či je váš liek dostupný na Národnom kontaktnom mieste pre cezhraničnú zdravotnú starostlivosť – www.nkm.sk.

Právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti – Každý človek sa môže slobodne rozhodnúť, komu bude dôverovať pri starostlivosti o svoj zdravotný stav – môže si vybrať zariadenie: nemocnicu, polikliniku či ambulanciu (pozor, nie konkrétneho lekára či zdravotnú sestru v nich). Ak sa v hľadaní zaseknete, môžete požiadať svoju zdravotnú poisťovňu o to, aby vám našla zariadenie, s ktorým má uzatvorenú zmluvu.

Právo na informácie týkajúce sa zdravotného stavu – Každý má právo na poskytovanie údajov o svojom zdravotnom stave, alebo môže nahliadať do zdravotnej dokumentácie, urobiť si z nej výpisky alebo fotokópiu. Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti môže toto právo dočasne uprieť len tomu, komu sa poskytuje zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psychiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psychológia, ak by informácie z dokumentácie mohli negatívne ovplyvniť jeho liečbu.