Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Tento príspevok dostanete vtedy, ak máte ťažké zdravotné postihnutie s mierou funkčnej poruchy minimálne 50 % a posudkový lekár úradu práce sociálnych vecí a rodiny vám určí 5. alebo 6. stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby.

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, ktorý príspevok poskytuje, skúma, akú pomoc potrebujete pri:
• stravovaní a pitnom režime
• hygiene
• obliekaní a vyzliekaní
• zmenách polohy, pri sedení a státí
• pohybe po schodoch a po rovine
• orientácii
• dodržiavaní liečebného režimu.
K svojim zisteniam priradíme body a stanovíme, nakoľko ste odkázaní na pomoc druhých v stupnici od 1 do 6.

Kto môže získať príspevok?
Tento príspevok je jediný, o ktorý nežiada senior – ale ten, kto ho ide opatrovať. Môže to byť manžel či manželka, súdom ustanovený opatrovník, dieťa, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokrovci, švagrovci, netere a synovci. Alebo aj človek, s ktorým nie ste v príbuzenskom vzťahu, ale hodnoverne preukážete, že ste si blízki, pomáhate si a najmä: bývate spolu.