Kompas ako sa nestratiť v systéme sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Na miestnom alebo obecnom úrade vám dajú tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Priložíte k nemu ďalšie tlačivo – Lekársky nález, ktoré vám vyplní váš všeobecný lekár, a ešte jedno – Potvrdenie sociálnej poisťovne o výške dôchodku. Všetky tlačivá odneste na miestny alebo obecný úrad.

Tento úrad vydá Rozhodnutie o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu, v ktorom určí váš stupeň odkázanosti od 1. do 6.

S rozhodnutím si začnete hľadať službu.

Kde mám hľadať opatrovateľov?
Terénnu opatrovateľskú službu poskytujú verejní a neverejní poskytovatelia. U verejných poskytovateľov regulujú ceny obce a mestá všeobecne záväzným nariadením. U neverejných (súkromných) poskytovateľov si ceny dohodnete sami. Finančné prostriedky na opatrovateľskú službu, ktoré vám obec alebo mesto prizná, môžete využiť u oboch poskytovateľov. Výška príspevku sa určuje podľa stupňa odkázanosti. Čím je stupeň vyšší, tým viac hodín vám úrad priznáva.