Mesto ocenilo výnimočné osobnosti i organizácie

V nedeľu 14. júna o 16.00 h sa v priestoroch Domu kultúry Pezinok uskutočnilo 43. slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku spojené s odovzdávaním Mestských ocenení za rok 2020. Mestské ocenenia sa udeľujú každý rok 14. júna pri príležitosti výročia získania práv slobodného kráľovského mesta, ktoré Pezinku 14. júna 1647 udelil Ferdinand III. Habsburský – rakúsky arcivojvoda, rímsky cisár, chorvátsky, uhorský a český kráľ.

Ocenenie mesta Pezinok 2020
MUDr. Adriana Šimková, PhD.

História mestských ocenení v Pezin­ku siaha do roku 1977, kedy boli ude­lené po prvý raz.Návrhy na mestské ocenenia pred­kladajú primátor mesta Pezinok, po­slanci Mestského zastupiteľstva v Pe­zinku a prostredníctvom primátora aj iné právnické a fyzické osoby, teda sa­motní obyvatelia mesta. Predložené návrhy posudzuje a mestskému zastu­piteľstvu na schválenie predkladá od­borná komisia pri mestskom zastupi­teľstve, ktorú tvoria odborníci na miestnu históriu a predstavitelia kul­túrneho, športového a spoločenského života v meste.Mestské ocenenia za rok 2020 boli odovzdané jednotlivcom i kolektívom.

Medailu so stužkou „Za zásluhy o rozvoj mesta”získali:

Združenie pezinských vinohradníkov a vinárov (ZPVV) – za neutí­chajúcu snahu o zachovávanie vino­hradníckych a vinárskych tradícií v na­šom meste, za dlhodobú systematickú prácu členov a sympatizantov združenia na revitalizácii a rozvoji vinohradníckej krajiny, za jej príkladnú obnovu a udr­žiavanie, za obohatenie kultúrno­ spolo­čenského života mesta o podujatia, kto­ré sa stali jeho trvalou súčasťou. Ocene­nie je navrhnuté s prihliadnutím na 25. výročie založenia združenia.

Malokarpatské múzeum v Pezinku – za systematickú profesionálnu prácu v oblasti skúmania, ochrany, sprístupňovania a propagácie dokladov o dejinách malokarpatského regiónu s dôrazom na dejiny a kultúru vino­hradníctva a vinárstva, za pestrú škálu kultúrnych, spoločenských, edukačných a umeleckých aktivít podporujúcich hlavné poslanie múzea, určených rôz­norodým cieľovým skupinám. Ocenenie je navrhnuté s prihliadnutím na 60. vý­ročie znovu založenia múzea.

61. zbor Modrý oblak Pezinok, Slovenský skauting (v Pezinku fun­guje nepretržite od roku 1990) – za dl­horočnú oddielovú činnosť, ktorej cie­ľom a poslaním je výchova detí a mlá­deže, za organizovanie podujatí posky­tujúcich mladým ľuďom neformálne vzdelávanie, priestor pre kreativitu a vlastnú sebarealizáciu, za rozvíjanie princípu aktívneho občianstva, ktoré ukázali aj svojou dobrovoľníckou čin­nosťou v tohtoročných krízových týž­dňoch.

Štefan Šimák st . – za zásluhy o komplexnú rekonštrukciu pezinského zámku v rokoch 2015 až 2019. Do his­torického objektu vrátil po mnohých ro­koch život vychádzajúci z bohatej tradí­cie tejto dominanty nášho mesta. Oby­vateľom i návštevníkom Pezinka v ňom okrem hotelových a reštauračných slu­žieb ponúka aj možnosť bohatého kul­túrneho a umeleckého vyžitia. Otvore­ním zámku širokej verejnosti prispieva k rozvoju mesta v oblasti kultúry či ces­tovného ruchu.

Cenu Jozefa Ľudovíta Holubyho získali:

Ing. Gabriela Vojteková, CSc., emeritná enologička – za celoživotný mimoriadny prínos pre rozvoj vinár­stva v meste Pezinok. Gabriela Vojte­ková je dlhoročná popredná odborníčka na technológiu výroby kvalitných vín, predsedníčka komisií na mnohých re­nomovaných degustačných súťažiach, pedagogička a v posledných rokoch aj aktívna propagátorka malokarpatských a najmä pezinských vín. Pôsobila ako odborný garant Slovenskej vinárskej akadémie či lektor Akadémie tretieho veku Pezinok – odboru Dejiny vino­hradníctva, vinárstva a someliérstva. Svojimi aktivitami sa mimoriadne za­slúžila o reprezentáciu mesta a dobré meno pezinského vína doma aj v zahra­ničí.

Alžbeta Strapáková – za dlhoroč­nú profesionálnu prácu v oblasti sociál­nej pomoci a sociálnej starostlivosti, za osobnú angažovanosť v komunitnom živote, za iniciovanie, organizovanie a pod­poru kultúrno­ spoločenských a vzdelá­vacích aktivít presahujúcich rámec akti­vít najstaršieho ženského spolku Žive­na, ktorého miestny odbor vedie.

Cenu Primátora Mesta Pezinok získali osobnosti, ktoré sa významnou osobnou mierou podieľali na starostlivosti o seniorov v Pezinku počas nedávnej epidémie koronavírusu.

MUDr. Adriana Šimková, PhD.
MUDr. Adriana Šimková, PhD.

MUDr. Adriana Šimková –za mi­moriadne osobné nasadenie pri zdra­votnej starostlivosti o klientov a za­mestnancov Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (DSS Pezinok) počas lokálnej epidémie ochorenia COVID­19 v tomto zariadení. MUDr. Adriana Šimková, ktorá v Pezin­ku pôsobí ako všeobecná lekárka od roku 2011, poskytovala počas mimoriadnych udalostí v DSS Pezinok popri vedení svo­jej vlastnej ambulancie aj systematickú odbornú lekársku starostlivosť všetkým klientom a zamestnancom DSS Pezinok (pozitívnym aj negatívnym) bez akého­koľvek nároku na honorár. Po stabilizácii epidemiologickej situácie v DSS Pezinok sa rozhodla prevziať klientov DSS Pezi­nok do svojej zdravotnej starostlivosti.

MUDr. Adriana Šimková, PhD.
MUDr. Adriana Šimková počas odberov v DSS v Pezinku

Alžbeta Polkorábová – za dlhoroč­nú obetavú prácu pri starostlivosti o nie­koľko generácií seniorov v Pezinku. Alž­beta Polkorábová je služobne najstaršou opatrovateľkou mesta Pezinok. V tejto oblasti pracuje od roku 1994, z toho 24 rokov pre mesto Pezinok. Spolu s ostat­nými opatrovateľkami mesta sa význam­nou mierou zaslúžila o bezproblémové zvládnutie epidémie koronavírusu, kedy vďaka každodennému enormnému na­sadeniu opatrovateliek aj vedenia Za­riadenia opatrovateľskej služby mesta Pezinok (ZOS) nebol v tomto mestskom zariadení starostlivosti o seniorov ani v rámci dennej terénnej opatrovateľskej starostlivosti v pôsobnosti mesta za­znamenaný žiaden pozitívny prípad na ochorenie COVID­19 medzi seniormi či zamestnancami ZOS.

Slávnostné udeľovanie mestských oce­není sprevádzal hudobný hosť Štefan Filas, Martin Smolko a Peter Ertl. -red-/-tv-

Časopis Pezinčan 06/2020 nájdete aj vo formáte PDF na odkaze nižšie. http://pezincan.pezinok.sk/uploadfiles/pdf/pezincan-2020-06.pdf

Zdieľať článok: